Algemene aankoopvoorwaarden

Artikel 1.
Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door BVBA Doms. Andere of tegengestelde algemene (verkoops)voorwaarden van de leverancier worden voor niet- geschreven gehouden en zijn, zelfs indien deze het tegendeel bepalen, niet van toepassing op aankopen door BVBA Doms, behalve wanneer zij uitdrukkelijk en schriftelijk door BVBA Doms worden aanvaard. Het stilzwijgen van BVBA Doms kan in geen geval als een aanvaarding van dergelijke andere algemene (verkoops) voorwaarden worden geïnterpreteerd. De aanvaarding en/of uitvoering van de bestelling door de leverancier heeft automatisch de goedkeuring van onderhavige algemene aankoopvoorwaarden tot gevolg, met inbegrip van de verklaring van afstand van de eigen algemene (verkoops)voorwaarden van de leverancier. Deze algemene aankoopvoorwaarden doen evenwel geen afbreuk aan eventuele bijzondere of specifieke contractuele voorwaarden die tussen de leverancier en BVBA Doms zijn afgesproken o.a. inzake aankoopprijzen, (volume-) kortingen, (jaar)bonussen edm. en die dus onverkort van toepassing blijven op de overeenkomst(en) tussen de leverancier en BVBA Doms.

Artikel 2.
BVBA Doms zal slechts verbonden zijn indien de bestelling schriftelijk via een bestelbon is gebeurd. Indien de leverancier nalaat om een bestelling binnen de twee werkdagen te bevestigen, wordt de leverancier geacht de bestelling voorbehoudloos te hebben aanvaard en komt de aankoopovereenkomst tot stand met toepassing van de bijzondere voorwaarden die vermeld zijn in de bestelbon en van onderhavige algemene aankoopvoorwaarden.

Artikel 3.
De leverancier garandeert dat de geleverde goederen beantwoorden aan de plannen, tekeningen, schema’s en andere specificaties die aan de bestelbon zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken. De leverancier garandeert dat de geleverde goederen van onberispelijke kwaliteit en zonder gebreken en niet-conformiteit zijn en voldoen aan alle toepasselijke lokale en Europese regelgeving alsook aan de huidige technische normen en de algemeen erkende veiligheidsvoorschriften vanuit technisch oogpunt en op vlak van de arbeidsgeneeskunde, welke afkomstig zijn van overheden en beroepsverenigingen. De leverancier verklaart dat hij bij een verzekeringsmaatschappij met een goede naam, op zijn eigen kosten, een passende en voldoende verzekeringsdekking heeft voor al zijn activiteiten die verband houden met de uitvoering van de aankoopovereenkomst (inclusief de activiteiten met betrekking tot laden, transport, lossen en het tussentijds opslaan van leveringen in zijn eigen magazijn), overeenkomstig alle toepasselijke regelgevingen en overeenkomstig de normen die van een onderneming die gelijkaardige activiteiten verricht kan worden verwacht, en dat hij die dekking zal handhaven zolang hij om het even welke verplichting onder de aankoopovereenkomst ten opzichte van BVBA Doms heeft. Deze verzekeringspolissen zullen een minimum dekking voorzien voor allesomvattende (alle risico’s) professionele, algemene en productaansprakelijkheid. Op het eerste verzoek van BVBA Doms, zal de leverancier aan BVBA Doms de verzekeringscertificaten bezorgen die een dergelijke dekking bewijzen en dit binnen een periode van 30 dagen na een dergelijk verzoek. Het nalaten dit te doen zal BVBA Doms het recht geven om de aankoopovereenkomst of enige andere overeenkomst met de leverancier door middel van een aangetekende brief en met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd het recht van BVBA Doms om volledige vergoeding te eisen van alle mogelijke schade in gevolge de beëindiging van voormelde overeenkomst.

Artikel 4.
De leveringen gebeuren op het leveringsadres vermeld in de bestelbon, hetzij op één van de sites van BVBA Doms, hetzij rechtstreeks bij de klant van BVBA Doms. Als het precieze leveringsadres op het ogenblik van de bestelling nog niet gekend is, zal BVBA Doms uiterlijk 3 dagen voor de datum van levering het adres van levering aan de leverancier meedelen per mail, die als addendum van de bestelbon zal gelden. De leverancier erkent dergelijke kennisgeving van het precieze adres van levering als tijdig en verbindt er zich dan ook toe om de levering binnen de overeengekomen leveringstermijn op voormeld adres uit te voeren. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebeuren de leveringen DDP (Delivery Duty Paid). Het risico met betrekking tot de geleverde goederen (waaronder het risico van verlies, diefstal, beschadiging of tenietgaan van de goederen) blijft bij de leverancier tot de goederen zijn aangekomen en gelost op de overeengekomen plaats van levering en zij werden aanvaard. De buitenzijde van elke verpakking van geleverde goederen is voorzien van een etiket met oplijsting van de inhoud van de verpakking. Elke levering is vergezeld van een leveringsnota, opgemaakt in tweevoud, met volgende vermeldingen :

  • nummer en datum van het aankooporder
  • contactpersoon werf of filiaal
  • plaats van levering
  • artikellijst en aantallen
  • datum van de levering
  • naam en handtekening van de ontvanger

De leverancier verbindt er zich evenwel toe om de (aankoop)prijs van de geleverde goederen niet te vermelden in de leveringsnota, en dit zowel bij de levering aan BVBA Doms zelf als bij rechtstreekse levering aan een klant van BVBA Doms. Het ondertekenen en/of het afstempelen van de leveringsnota geldt in hoofde van BVBA Doms slechts ten titel van loutere ontvangst van de geleverde goederen, zonder dat hieruit de aanvaarding van de geleverde goederen kan worden afgeleid. Zelfs na het ondertekenen en/of het afstempelen van de leveringsnota behoudt BVBA Doms derhalve de mogelijkheid en het recht om gedurende een termijn van 6 maanden vanaf de levering te protesteren inzake de niet-conformiteit en/of de zichtbare gebreken van de geleverde goederen. De aanvaarding van de geleverde goederen geschiedt uitsluitend door voorbehoudsloos gebruik of verwerking van de goederen. In geen geval kan er aanvaarding zijn door BVBA Doms zonder de voorafgaande aanvaarding door de opdrachtgever van BVBA Doms. In geval van niet-conforme levering heeft BVBA Doms de keuze om, hetzij van de leverancier te eisen om de niet-conforme levering onmiddellijk op eigen kosten en risico te verwijderen, te vervangen of te herstellen, hetzij zelf over te gaan of te doen overgaan tot herstelling/ vervanging op kosten van de leverancier, hetzij de niet-conforme levering te aanvaarden mits het toepassen van een prijsvermindering, hetzij de aankoopovereenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen ten laste van de leverancier, dit alles onverminderd het recht van BVBA Doms op vergoeding van alle schade die zij lijdt als gevolg van de niet-conforme levering, waaronder o.m. de vergoedingen die zij in voorkomend geval verschuldigd zou zijn ten aanzien van haar eigen opdrachtgever.

Artikel 5.
De overeengekomen leveringstermijn is bindend en van strikte toepassing. De aanvaarding van de bestelling door de leverancier brengt voor de leverancier een resultaatsverbintenis mee tot naleving van de leveringstermijn. De leverancier verbindt er zich toe om op verzoek van BVBA Doms een productie- en progressieplanning te bezorgen en om BVBA Doms de mogelijkheid te bieden om de gemaakte progressie te controleren. Wanneer de leverancier vaststelt dat hij de leveringstermijn niet zal kunnen respecteren, brengt hij de contactpersoon bij BVBA Doms hiervan onmiddellijk en uiterlijk vier dagen voor het verstrijken van de leveringstermijn per mail op de hoogte. De leverancier vermeldt hierbij de redenen van de vertraging en de vermoedelijke duur van de vertraging, alsook de maatregelen die hij neemt om de vertraging zoveel als mogelijk te beperken. Bij gehele of gedeeltelijke niet-levering door de leverancier binnen de overeengekomen leveringstermijn, is BVBA Doms van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 5 % van de totale waarde van de betreffende bestelling per begonnen week vertraging met een maximum van de totale waarde van de bestelling, onverminderd het recht van BVBA Doms op een hogere schadevergoeding bij bewijs van hogere schade en onverminderd het recht van BVBA Doms om de aankoopovereenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen ten laste van de leverancier, waarbij BVBA Doms recht heeft op vergoeding van alle schade die zij lijdt als gevolg van het niet respecteren van de overeengekomen leveringstermijn. Leveringen of gedeeltelijke leveringen vóór het overeengekomen tijdstip van levering mogen door de leverancier slechts worden uitgevoerd mits voorafgaand akkoord per mail van BVBA Doms. BVBA Doms behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden de overeengekomen datum van levering uit te stellen. In dit geval is de leverancier gehouden om de bestelde goederen gereserveerd te houden voor BVBA Doms voor een maximale termijn van 6 maanden vanaf de initieel overeengekomen datum van levering, zonder dat hij hiervoor aanspraak kan maken op enige vergoeding.

Artikel 6.
De prijzen vermeld in de bestelbon zijn zonder BTW en omvatten alle diensten die door de leverancier worden geleverd in het kader van de levering DDP van de goederen, waaronder o.m. stockage, verpakking, laden, transport, wachttijden. Indien de bestelbon geen of geen nauwkeurige aankoopprijs vermeldt, zullen de bestelde goederen zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van BVBA Doms niet mogen gefactureerd worden aan een prijs die hoger ligt dan deze betaald bij de vorige bestelling van dergelijke goederen. Behoudens andersluidend beding in de bestelbon zijn de prijzen aangeduid in de bestelbon vast en niet vatbaar voor herziening of indexering. Indien de leverancier zijn prijzen echter verlaagt in de periode tussen de bestelling en de levering, zullen de prijzen worden toegepast in voege op het moment van de levering. In geen geval kunnen hogere prijzen worden toegepast dan de prijzen vermeld in de bestelbon. Wanneer de leverancier van plan is om de prijs van zijn goederen te verhogen zal hij BVBA Doms daarvan in kennis stellen door het overmaken per mail van een ontwerp van nieuwe prijslijst. De leverancier aanvaardt dat de verhoogde prijzen ten vroegste toepasselijk zullen zijn op nieuwe bestellingen die door BVBA Doms worden geplaatst na het bereiken van een finaal akkoord over de hoogte van de prijsstijging. BVBA Doms behoudt evenwel sowieso het recht om zelfs na voormeld finaal akkoord nog één strategische aankoop van de betrokken goederen te doen op basis van de bestaande (niet- verhoogde) prijs van de leverancier.

Artikel 7.
Facturatie geschiedt na aanvaarding van de geleverde goederen en/of diensten. De factuur vermeldt het nummer van de bestelbon, het nummer van de leveringsnota, de contactpersoon en het detail van de geleverde goederen en/of diensten met omschrijving, aantal en prijs. De facturen zijn betaalbaar ofwel zonder korting binnen de 60 dagen na datum van ontvangst van de factuur ofwel met korting wegens contante betaling van 3% (tenzij anders afgesproken) van de gefactureerde prijs zonder BTW binnen de 8 dagen na datum van ontvangst van de factuur. Facturen die niet de nodige vermeldingen bevatten of die afwijken van de leveringsnota, worden teruggestuurd naar de leverancier zonder dat deze aanspraak kan maken op enige vergoeding. Als BVBA Doms dergelijke facturen na correctie evenwel betaalt binnen de 8 dagen na datum van ontvangst van de gecorrigeerde factuur, behoudt zij het recht om bij die betaling voormelde korting wegens contante betaling in mindering te brengen. Bij vaststelling van gebreken of niet-conformiteit van de levering is BVBA Doms gerechtigd om de betaling van de facturen op te schorten. Als BVBA Doms dergelijke opgeschorte facturen evenwel betaalt binnen de 8 dagen na datum van oplossing en/of herstel door de leverancier van de vastgestelde gebreken of niet-conformiteit, behoudt zij wederom het recht om bij die betaling voormelde korting wegens contante betaling in mindering te brengen. BVBA Doms is gerechtigd om de door haar aan de leverancier verschuldigde bedragen te compenseren met eender welke bedragen die de leverancier in voorkomend geval aan haar verschuldigd is, op contractuele dan wel op buitencontractuele grond. Bij laattijdige betaling van de facturen van de leverancier is uitsluitend na ingebrekestelling per aangetekend schrijven een nalatigheidsintrest verschuldigd en dit aan een interestvoet van 2 % per jaar. De leverancier ziet af van elke bijkomende vergoeding voor invorderingskosten, verhogingsbedingen of bijkomende schadevergoedingen of –bedingen.

Artikel 8.
De overeenkomst wordt gesloten te Brussegem en is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht, doch met uitdrukkelijke uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen op 11 april 1980 (CISG). Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbanken van het rechtsgebied Brussel, tenzij BVBA Doms verkiest het geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats of de zetel van de leverancier.