Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1.
Al onze verkopen, leveringen, werken en prestaties worden uitsluitend beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden en zijn derhalve niet van toepassing op onze verkopen, leveringen, werken en prestaties,, behalve wanneer zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons worden aanvaard. Ons stilzwijgen kan in geen geval als een aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd. Afwijkingen van onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard. Indien een bepaling van onze algemene voorwaarden wordt vernietigd (of nietig zou blijken) of voor niet geschreven moet worden gehouden, zal dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst niet aantasten.

Artikel 2.
Onze offertes zijn, tenzij anders uitdrukkelijk bedongen, geheel vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na ondertekening van de orderbevestiging door beide partijen. Opdrachten opgenomen door ons personeel, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die ons bedrijf daartoe kan verbinden. De vermelde prijzen in de offerte of de orderbevestiging zijn van toepassing. Als de offerte of de orderbevestiging geen prijzen vermelden, gelden de effectieve prijzen die wij toepassen op het moment van de offerte of orderbevestiging. Niettegenstaande het voorgaande hebben wij het recht om ten allen tijde de prijzen aan te passen om zo nodig een stijging van onze eigen kosten te compenseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een kostenstijging door : (i) een prijsstijging van de grondstoffen, goederen of diensten nodig om de goederen te produceren alsook een stijging van de prijs van onze eigen leveranciers m.b.t. goederen die wij aan de klant moeten leveren, met inbegrip van een stijging van de personeelslasten; (ii) veranderingen in het type, het ontwerp, de kwaliteit, de verpakkings-, verzendings- en leveringswijzen of andere specificaties met betrekking tot de goederen in de offerte of de orderbevestiging; (iii) volumetekorten en (iv) onverwachte gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijze geen controle hebben en die de uitvoering van de overeenkomst door ons bemoeilijken.

Artikel 3.
De klant kan een bestelling of een opdracht slechts annuleren bij aangetekende brief en tot zolang de voorbereidingen van de door ons uit te voeren werken of te leveren prestaties niet zijn aangevat en/of tot zolang de door ons te leveren of te gebruiken goederen nog niet zijn besteld of nog niet in productie zijn gegaan. Ingeval van annulering verbindt de klant zich ertoe binnen acht dagen na annulering een verbrekingsvergoeding te betalen, die forfaitair wordt begroot op 20 % van het totale bedrag van de opdracht of de bestelling, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht desgevallend de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt. Eénmaal de voorbereidingen van de door ons uit te voeren werken of te leveren prestaties zijn aangevat en/of de door ons te leveren of te gebruiken goederen zijn besteld of in productie zijn gegaan, kunnen wij geen enkele annulatie meer aanvaarden.

Artikel 4.
De leverings- of uitvoeringstermijn in de offerte, de orderbevestiging of enig ander contractueel document is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, louter een inschatting en dus niet bindend voor ons. De klant erkent dat de naleving van die leverings- of uitvoeringstermijn afhangt van de tijdige ontvangst van de grondstoffen, goederen en diensten van onze leveranciers en van de noodzakelijke informatie van de klant. Derhalve hebben wij het recht om te allen tijde die leverings-of uitvoeringstermijn aan te passen zonder dat dit de klant recht geeft op enige schadevergoeding of welk danige compensatie ook. Vertraging in de levering of de uitvoering kan ook nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst in ons nadeel, tenzij in geval van opzet of zware fout in onzen hoofde. Elke vertraging in de uitvoering, waarvan wij kennis zouden krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant. Wijzigingen in de bestelling of de opdracht door de klant hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leverings- of uitvoeringstermijn vervalt.

Artikel 5.
De levering vindt plaats ofwel, bij vervoer van de goederen door of in opdracht van ons, bij de overhandiging van de goederen aan de klant op de contractueel afgesproken plaats van levering, ofwel, bij afhaling van de goederen door de klant, bij de inontvangstname van de goederen door de klant in onze magazijnen, meer bepaald ons magazijn waar de goederen die het voorwerp van de offerte of het order uitmaken, worden ter beschikking gesteld aan de klant Vanaf voormelde levering zijn alle kosten (vervoer, verzekering…) en risico’s (waaronder het risico van verlies of tenietgaan) met betrekking tot de goederen volledig voor de klant. Als wij er om welke reden ook niet in slagen om de goederen aan de klant te overhandigen op de contractueel afgesproken plaats van levering, hebben wij het recht om de goederen te leveren en de leveringsdocumenten naar eigen goeddunken te ondertekenen of de goederen op te slaan tot hun effectieve overhandiging, beide op risico en voor rekening van de klant, zonder dat wij hiervoor verder aansprakelijk kunnen worden gesteld.. In ieder geval wordt het risico van schade aan of verlies van onze goederen aan de klant overgedragen op het moment dat de levering had moeten plaatsvinden.

Artikel 6.
De klant moet de goederen bij levering en de werken bij uitvoering onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen. Elk zichtbaar gebrek of elke niet-overeenstemming (niet-conformiteit) tussen het door de klant bestelde en het door ons geleverde goed of uitgevoerde werk, moet bij de levering of ten laatste 5 werkdagen na de levering, per aangetekende brief, aan ons worden gemeld met een duidelijke omschrijving van de vastgestelde problemen.. Indien de klant zichtbare gebreken of niet-conformiteit niet (tijdig) meldt, aanvaardt hij het geleverde goed of uitgevoerde werk en kan hij ons niet meer aanspreken voor deze gebreken of deze niet-conformiteit. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleurschakeringen op de geleverde goederen. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord worden wij niet geacht kennis te hebben van de specifieke, van het gewoonlijk gebruik afwijkende toepassing die de klant van de geleverde goederen zal maken en derhalve kunnen wij hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de geleverde goederen maakt. Vrijwaring voor verborgen gebreken wordt verleend gedurende een periode van twee jaar vanaf de levering. Bovendien moeten verborgen gebreken op straffe van verval van vordering, binnen de 10 werkdagen na het ontdekken van het gebrek door professionele klanten worden gemeld. Consumenten of particuliere klanten beschikken over een termijn van 2 maanden na de ontdekking om het gebrek te melden. Elke klacht moet gebeuren door middel van een aangetekende brief. Tenslotte kan geen rechtsvordering wegens verborgen gebreken tegen ons worden ingesteld dan binnen het jaar na het ontdekken van het gebrek. Wij kunnen evenwel onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de kleurechtheid van de door ons geleverde goederen, nu kleurafwijkingen in de tijd steeds mogelijk zijn. Vrijwaring voor verborgen gebreken geldt enkel ten voordele van de oorspronkelijke koper of opdrachtgever en is derhalve niet overdraagbaar.

Artikel 7.
De aansprakelijkheid die wij kunnen oplopen ingevolge de niet-nakoming van een verplichting in het kader van de door ons afgesloten overeenkomsten vloeit voort uit een inspanningsverbintenis. In ieder geval kunnen wij slechts aansprakelijk worden gesteld ingeval van bedrog of zware tekortkoming aan één van de essentiële verplichtingen door onszelf of één van onze uitvoeringsagenten. Bovendien kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de schade die de klant zou lijden ingevolge aanspraken of claims van derden, noch voor alle eventuele indirecte schade die de klant zou lijden ingevolge de niet-nakoming van de overeenkomst zoals bijvoorbeeld reddingskosten, saneringskosten, aantasting van reputatie en imago, bijkomende personeelskosten, verlies van cliënteel, winstderving, financieel en commercieel verlies, dervingschade, bedrijfsstilstand, … Evenmin kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is of minstens mede het gevolg is van het feit dat de klant de door ons geleverde goederen niet heeft geplaatst of geïnstalleerd conform de plaatsingsvoorschriften van ons of onze leveranciers, of schade die het gevolg is of minstens mede het gevolg is van het feit de klant de door ons geleverde goederen niet heeft gebruikt of toegepast conform de gebruiksvoorschriften van ons of onze leveranciers. Tenslotte kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan andere goederen dan diegene die door ons werden geleverd in uitvoering van de betrokken overeenkomst en evenmin voor schade die noodzakelijk moet worden toegebracht aan dergelijke andere goederen, producten of werken in het kader van het herstel of de vervanging van desgevallend door ons geleverde gebrekkige goederen. Ook voor schade te wijten aan door ons geleverde goederen kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden indien deze schade mede wordt veroorzaakt door een fout van de klant of indien deze schade opzettelijk wordt veroorzaakt door de klant. Onze aansprakelijkheid is hoe dan ook steeds en onherroepelijk beperkt tot maximum de waarde van de betrokken overeenkomst of meer in het bijzonder de waarde van de door ons geleverde goederen of van de door ons uitgevoerde werken of geleverde prestaties, exclusief BTW en kosten, waarbij wij ons steeds het recht voorbehouden om ofwel de nodige vervangende leveringen of vervangende werken uit te voeren ofwel de waarde ervan te vergoeden. In ieder geval zal onze aansprakelijkheid voor leveringen van goederen die wij zelf aankopen bij onze leveranciers beperkt zijn tot de eventuele aansprakelijkheid van die leveranciers zelf. Bovendien kunnen wij voor dergelijke leveringen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld wanneer de eventuele aansprakelijkheid van de leverancier zelf om welke reden ook niet (meer) kan worden ingeroepen (zoals bijv. bij faillissement van de leverancier). In het kader van offerteaanvragen voeren wij op basis van door de klant aangebrachte technische informatie soms technische berekeningen uit die noodzakelijk zijn om in het kader van de offerte tot een correcte productkeuze te komen. Deze berekeningen kaderen volledig in het opstellen van een offerte, zijn louter informatief en zonder enige garantie en gebeuren onder voorbehoud van nazicht en goedkeuring door de interne studiedienst of het externe studiebureau van de klant. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant niet alleen de juistheid van deze berekeningen en de daarop gesteunde productkeuze maar doet de klant tevens definitief en onherroepelijk afstand van elke mogelijke claim, in rechte of daarbuiten, lastens ons wegens onnauwkeurigheden in voormelde berekeningen en/of productkeuze en alle mogelijke schade ten gevolge daarvan.

Artikel 8.
Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die voor ons uit de overeenkomst met de klant voortvloeien, blijven de geleverde goederen, zelfs bij vermenging, verwerking, incorporatie of doorverkoop ons, op risico van de klant, in eigendom toebehoren, en kunnen ze derhalve in geval van niet of niet-tijdige betaling door ons worden teruggevorderd en teruggenomen zonder enige formaliteit. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom zijn alle risico’s betreffende de goederen aan de klant overgedragen vanaf de levering zoals bepaald in art. 5.

Artikel 9.
Alle facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, contant betaalbaar, en dit door overschrijving op onze bankrekening. Elke op haar vervaldag niet of niet-volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest opbrengen aan de rentevoet zoals die bepaald wordt in toepassing van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 10,0%, bij wijze van forfaitaire vergoeding, dit met een maximum van € 3.000,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wij hebben eveneens het recht om de uitvoering van een bestelling of een opdracht op te schorten zolang de klant niet voldaan heeft aan al zijn betalingsverplichtingen in het kader van de betrokken overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen de partijen, zelfs indien de klant werd toegelaten tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie of enige gelijkaardige procedure

Artikel 10.
Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten nadele van de klant in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling of kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische vorm van de klant. Bij niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichting ten opzichte van ons behouden wij ons enerzijds het recht voor om de verdere uitvoering van de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant uit te stellen tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen en anderzijds om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen. Voor alle gevallen waarin de overeenkomst met de klant ten nadele van de klant wordt ontbonden, verbindt de klant zich er toe om binnen 8 dagen een verbrekingsvergoeding te betalen, die forfaitair begroot wordt op 40 % van de waarde van de betrokken overeenkomst, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt dan het forfaitair bepaalde bedrag.

Artikel 11.
In geval van overmacht van onze zijde of van één van de leveranciers wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de toestand van overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Overmacht geeft de klant recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking. Onder overmacht wordt o.a. verstaan oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terreurdreiging, belemmerde maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, faillissement van een leverancier , te late levering door een leverancier, staking bij een leverancier, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zo in binnen- en buitenland, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden verwacht.

Artikel 12.
De overeenkomsten worden gesloten te Merchtem en zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, de Nederlandse Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel of het Vredegerecht van Asse, tenzij wij verkiezen het geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats of de zetel van de klant.

Artikel 13.
Conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van de persoonsgegevens, geeft de klant ons de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonsgegevens op te nemen in een bestand en deze te verwerken. Zoals voorzien in de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer over de verwerking van de persoonsgegevens, is dit bestand aangegeven bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De aldus verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern, commercieel en marketinggebruik. Zij mogen meegedeeld worden aan andere ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons zijn verbonden voor commerciële prospectie. Als de klant zulks niet wenst, kan hij daarvoor een gewone brief schrijven aan ons met vermelding van zijn naam, adres en klantnummer.